Geachte dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Afdelingsledenvergadering van de NTTB afdeling
ZuidWest op woensdag 11 mei 2022, aanvang 20.00 uur. Deze vergadering wordt gehouden in
Cultureel Centrum Fidei et Arti, Pastoor Hellemonsstraat 1 in Oudenbosch.
Wilt u de aanwezigheid van uw vereniging en het aantal personen zo snel mogelijk doorgeven aan
Antoinette de Jong, jong@tafeltennis.nl? Als uw vereniging onverhoopt deze mogelijk laatste ALV van
afdeling ZuidWest niet kan bijwonen vernemen wij dat ook graag.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen (Samenstelling Team ZuidWest – bijlage 1)
4. Vaststellen notulen ALV 2 juni 2021 (bijlage 2)
5. Vaststellen jaarverslag 2021 (bijlage 3 – wordt nagezonden)
6. Vaststellen financieel jaarverslag 2021 (bijlage 4)
7. Benoemen plaatsvervangend Bondsraadslid en AB-leden *
8. Presentatie stand van zaken Organisatieontwikkeling
9. Overleg met de afgevaardigde van de Bondsraad
10. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
11. Sluiting

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling
tegemoet. Wij hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Namens het Hoofdbestuur
Jan Simons
Voorzitter a.i. NTTB Afdeling ZuidWest

Bijlage 1, Bijlage 2, Bijlage 3, Bijlage 4